Algemene Voorwaarden Surf Soul Sisters

1.1. In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder:

Reisorganisator:

IkganaarBali, ingeschreven bij de K.v.K. (85571628), nader te noemen Ikganaarbali

Reiziger: iedere persoon die met de Organisator een overeenkomst met betrekking tot een Reis wil sluiten en iedere persoon die op grond van de overeenkomst het recht heeft om te reizen;

Reisovereenkomst:

de overeenkomst waarbij Ikganaarbali zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van tevoren samengestelde reis die de volgende diensten kan omvatten:

  1. vervoer in het land (of de landen) van bestemming;
  2. verblijf (een of meerdere nachten);
  3. excursie, bezoek theater, musea, park, (sport)activiteit, e.d.
  4. een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst;

 

1.2. Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle ‘Groepsreizen’ van Ikganaarbali.

 

1.3. Binnen een reisovereenkomst kunnen boekingen van accommodaties, hotels, excursies, vervoer per boot, bus, vliegtuig en dergelijke afwijken van het bepaalde in artikel 3 (Betaling) en artikel 9 (Annulering door reiziger). Deze afwijkende bepalingen dienen dan vooraf aan de reiziger kenbaar gemaakt te zijn.

 

Artikel 2. Totstandkoming en inhoud overeenkomst

 

2.1. Aanbod en aanvaarding

2.1.a. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van Ikganaarbali inclusief de toepasselijke voorwaarden. De aanvaarding kan plaatsvinden:

– via de website van Ikganaarbali

– via een inschrijfformulier

– mondeling (telefonisch of op kantoor)

Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger schriftelijk of digitaal zo spoedig mogelijk een bevestiging hiervan.

 

2.1.b. Met de aanvaarding gaat de reiziger akkoord met de toepasselijke voorwaarden en de (reis)informatie zoals vermeld op de website van Surf Soul Sisters.

 

2.1.c. Boeking via website

Na het afronden van de boeking via de website krijgt de reiziger automatisch melding van de boeking (ontvangstbevestiging). De reiziger kan er dan zeker van zijn dat de boeking door Ikganaarbali is ontvangen. Door deze bevestiging is de reiziger gehouden aan deze overeenkomst. Krijgt de reiziger geen ontvangstbevestiging, dan is de boeking niet gelukt en wordt de reiziger verzocht contact op te nemen met Ikganaarbali.

 

2.1.d. Boeking via inschrijfformulier

Bij boeking via een inschrijfformulier, ontvangt de reiziger de bevestiging/factuur binnen ca. 8 dagen na ontvangst van het boekingsformulier. Door ondertekening van het boekingsformulier is de reiziger gehouden aan deze overeenkomst.

 

2.1.e. Mondelinge boeking

Bij een mondelinge boeking (telefonisch of op kantoor), ontvangt de reiziger de bevestiging/factuur binnen ca. 8 dagen na de mondelinge boeking. Met het maken van de mondelinge boeking is de reiziger gehouden aan deze overeenkomst.

 

2.1.f. Indien een boeking door omstandigheden niet geaccepteerd kan worden, omdat bv. de reis is volgeboekt of de gewenste accommodatie niet meer beschikbaar is, ontvangt de reiziger hiervan zo spoedig mogelijk bericht.

 

2.1.g. Factuur

De reiziger ontvangt de factuur binnen ca. 8 dagen na boeking. Indien hiervan afgeweken wordt, zoals bij dagtochten, dan staat dit vermeld in de reisinformatie van de betreffende dagtocht. De reiziger wordt hier vóór aanvaarding van de overeenkomst op gewezen.2.2. Herroeping aanbod

Het aanbod van Ikganaarbali is vrijblijvend en kan zo nodig worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom, fouten in beschikbaarheid of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk na aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. De reiziger heeft in dat geval recht om de wijziging te accepteren of te weigeren. Bij weigering heeft de reiziger recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.

 

2.3. Kennelijke fouten

Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden Ikganaarbali niet. Kennelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

 

2.4. Aantal deelnemers

Bij de groepsreizen geldt een minimaal en maximaal aantal deelnemers. Het minimale aantal deelnemers is 6 en maximaal is 12. Wordt het minimale aantal niet bereikt, dan kan de reis niet of op aangepaste wijze worden uitgevoerd. Ingeval van onvoldoende deelnemers wordt de reiziger geïnformeerd over de afzegging of aangepaste wijze van uitvoering van de reis. Ikganaarbali zoekt in dat geval in samenspraak met de reiziger naar een passende oplossing.

Boekingen boven het maximale aantal deelnemers worden op een ‘wachtlijst’ gezet. De betrokken reiziger ontvangt hiervan zo spoedig mogelijk bericht.

 

2.5. Opzegging Ikganaarbali wegens te geringe deelname

Ikganaarbali heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen indien het aantal deelnemers kleiner is dan het vereiste minimale aantal. Ikganaarbali vermeldt in de omschreven informatie dat er een minimaal aantal vereiste deelnemers nodig is. Indien een reis geen doorgang kan vinden geschiedt de opzegging zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vier weken voor vertrek, schriftelijk of telefonisch. De artikelen 10 (Opzegging door Ikganaarbali), 12 (Aansprakelijkheid en beperking aansprakelijkheid Ikganaarbali) en 13 (Overmacht) zijn dan niet van toepassing.

 

2.6. Informatieplicht reiziger

2.6.1. De reiziger verstrekt Ikganaarbali vóór of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reiziger(s) die van belang zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.

 

2.6.1.a. Het is van het grootste belang dat de naam, overeenkomstig de voornaam en achternaam zoals deze vermeld staan in het paspoort of identiteitskaart worden vermeld bij de aanmelding. Foutief doorgegeven namen kunnen erin resulteren dat er wijzigingskosten in rekening worden gebracht door bv. de luchtvaartmaatschappij. Deze kosten zijn dan voor rekening van de reiziger.

 

2.6.2. De reiziger dient informatie te verstrekken met betrekking tot de lichamelijke en geestelijke toestand van de reiziger(s) (waaronder het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen) als die lichamelijke en/of geestelijke toestand kan leiden tot ongemak, gevaar of risico’s voor de reiziger dan wel andere reizigers (begeleiding Ikganaarbali, passagiers en/of bemanning) of bezittingen van derden. De reiziger is zich ervan bewust dat de vervoerder (bijvoorbeeld de gezagvoerder van een vliegtuig) hem of haar het recht op verder vervoer kan ontzeggen als de informatie niet correct blijkt of niet wordt verstrekt. Informatie moet ook worden verstrekt met betrekking tot een beperkte mobiliteit, alsmede bij de noodzaak tot het begeleiden van minderjarige en mindervalide reizigers, zwangere vrouwen, zieken en andere medereizigers. Het is de reiziger bekend dat de vervoerder zich het recht voorbehoudt om ten aanzien van bepaalde medische condities een medische verklaring te verlangen en bij ontbreken van die verklaring de reiziger het recht op (verder) vervoer te ontzeggen.

 

2.6.3. Tevens vermeldt de reiziger bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde reiziger(s) of groep reizigers die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door Ikganaarbali.

 

2.6.4. Indien de reiziger in deze informatieplicht tekortschiet en dit tot gevolg heeft dat deze reiziger(s) door Ikganaarbali van (verdere) deelname aan de reis overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 lid 2 (Verplichtingen van de reiziger) wordt (worden) uitgesloten, worden de in dat artikel bedoelde kosten aan de reiziger in rekening gebracht.

 

2.7. Hoofdboeker

2.7.a. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (hoofdboeker), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

 

2.7.b. Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) enerzijds en Ikganaarbali anderzijds verloopt uitsluitend via de hoofdboeker.

 

2.7.c. De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.

 

2.8. Gegevens en voorbehouden in publicatie

2.8.1 Indien de overeengekomen reis is opgenomen in een publicatie van Ikganaarbali maken de hierin opgenomen gegevens mede deel uit van de overeenkomst.

 

2.8.2. Indien Ikganaarbali algemene voorbehouden of bepalingen in het programma van de reis heeft opgenomen en deze in strijd zijn met de algemene voorwaarden “Groepsreizen”, dan gelden algemene voorbehouden of bepalingen zoals genoemd bij de reis.

 

2.9. Essenties en preferenties

2.9.1 Een reiziger kan bij een aanmelding speciale wensen (balkon, zonzijde, etc.) kenbaar maken. Hieraan zal – indien mogelijk – worden voldaan. Of het lukt is vaak afhankelijk van veel factoren. Een preferentie blijft daarom een voorkeur en kan nooit gegarandeerd worden. Ikganaarbali kan dan ook geen garantie geven voor het daadwerkelijk realiseren hiervan. Als de wens zo belangrijk is dat de reisovereenkomst alleen wordt afgesloten als er aan de wens tegemoet wordt gekomen, dan is het een essentie. Aan een essentie zijn kosten verbonden. Elke essentie kost 35 euro, tenzij anders vermeld. Er zijn medische essenties en niet-medische essenties.

 

2.9.2. Op medische gronden kunnen afwijkingen van of toevoegingen aan de door Ikganaarbali aangeboden reis worden verlangd (medische essenties). Ikganaarbali zal een reële inspanning leveren teneinde hieraan gevolg te kunnen geven, tenzij dat in alle redelijkheid niet kan worden gevergd. Medische essenties behoeven de nadrukkelijke schriftelijke instemming en bevestiging van Ikganaarbali.

 

2.9.3. Ikganaarbali heeft in het geval van een medische essentie het recht kosten in rekening te brengen voor de organisatiekosten en communicatiekosten, en eventuele door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten. Dit bedrag bedraagt tot 35 euro, tenzij anders vermeld.

 

2.9.4. Een essentieverzoek op andere dan medische gronden (andere essenties) neemt Ikganaarbali alleen in behandeling, als dit een redelijke kans van slagen heeft. In dat geval heeft Ikganaarbali het recht om kosten in rekening te brengen voor de organisatiekosten en communicatiekosten, en eventuele door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten. Dit bedrag bedraagt

35 euro, tenzij anders vermeld. Niet medische-essenties behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke instemming en bevestiging van Ikganaarbali.

 

2.10. Afwijkingen van percentages in artikel 3, 9 en 16

Ikganaarbali kan van de in de artikelen 3 (Betaling), 9 (Annulering door reiziger) en 16 (Rente en incassokosten) genoemde percentages afwijken, doch alleen indien de afwijkende percentages vooraf bekend zijn gemaakt in de publicatie van de aangeboden reis.

 

2.11. Informatie van derden

Ikganaarbali draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

 

Artikel 3. Betaling

 

3.1. De reiziger ontvangt de factuur binnen ca. 8 dagen na de boeking. Op de factuur wordt een aanbetaling en een restantbetaling vermeld. De aanbetaling (bij meerdaagse groepsreizen) bedraagt €250. 

De reiziger betaalt de aanbetaling binnen 5 dagen na dagtekening van de factuur. De factuur is ook de verzekeringspolis, indien de reiziger een reis- en/of annuleringsverzekering heeft afgesloten via Ikganaarbali.

 

3.2. Het restantbedrag van de reissom moet uiterlijk 4 weken voor de vertrekdatum in het bezit zijn van Ikganaarbali. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar door Ikganaarbali schriftelijk of telefonisch op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Ikganaarbali heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 9 (Annulering door de reiziger) van toepassing.

 

3.3. Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet de gehele reissom in één keer worden voldaan.

 

3.4. De betalingsvoorwaarden voor dagarrangementen (zoals bv. met bezoek aan musea, musicals etc.) wijken af van de betalingsvoorwaarden voor meerdaagse groepsreizen. De totale reissom moet in dit geval uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van de bevestiging/factuur zijn voldaan.

 

Artikel 4. Reissom

 

4.1. Inhoud reissom

4.1.a. De aangegeven reissom is in Euro’s. De reissom geldt per persoon op basis van de in de publicatie vermelde diensten en voorzieningen, tenzij anders aangegeven. Hierin zijn inbegrepen de diensten en voorzieningen zoals vermeld, al of niet in verschillende kostenelementen gespecificeerd, inclusief de op het moment van publicatie bekende onvermijdbare bijkomende kosten die de reiziger voor de aangeboden diensten moet betalen. Onder onvermijdbare bijkomende kosten worden verstaan kosten, die onlosmakelijk verbonden zijn met de aangeboden dienst. Daaronder vallen niet de kosten van aanvullende diensten die op verzoek van de reiziger door Ikganaarbali of door derden worden verleend, zoals verzekeringspremies, alsmede kosten welke bij boeking per reisgezelschap worden geheven en variëren naar gelang de grootte van het reisgezelschap en reserverings- en administratiekosten die kunnen variëren.

 

4.1.b. Voor eenpersoonskamers en -hutten of tweepersoonskamers en-  hutten voor alleengebruik geldt in veel gevallen een toeslag op de reissom. Deze toeslag is vermeld in de reisinformatie. Voor alleenreizenden is het  gebruik van een eenpersoonskamer en/of –hut verplicht, tenzij anders vermeld.

 

4.1.c. De reissom is gebaseerd op de prijzen, geld-wisselkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze Ikganaarbali bekend waren ten tijde van het aanbod aan de reiziger.

 

4.1.d. Bij een aanbod aan de reiziger in de valuta van het land, wordt de op dat moment geldende (dag)wisselkoers in Euro vermeld. Het risico van een andere dagkoers op de datum van de restbetaling van de reissom ligt geheel bij de reiziger.

 

4.2. Wijzigingen reissom

4.2.a. Ikganaarbali heeft het recht om tot 20 dagen voor de vertrekdatum de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen, heffingen en de toepasselijke wisselkoersen. Ikganaarbali zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend.

 

4.2.b. In afwijking van in artikel 4.2.a. bepaald en uitsluitend in geval van onvoorzienbare verhogingen van verschuldigde belastingen of heffingen, of extreme verhoging van de vervoerskosten kan Ikganaarbali tot 20 dagen voor de dag van vertrek de reissom verhogen.

 

4.2.c. De reiziger heeft het recht een verhoging van de reissom als bedoeld in de beide vorige leden af te wijzen. De reiziger moet – op straffe van verval – van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging.

 

4.2.d. Indien de reiziger de reissomverhoging afwijst, heeft Ikganaarbali het recht de overeenkomst op te zeggen. Ikganaarbali moet – op straffe van verval – binnen 7 werkdagen na ontvangst door de reiziger van de mededeling over de verhoging van dit recht gebruik maken. Alsdan heeft de reiziger recht op kwijtschelding of restitutie van reeds betaalde gelden. De artikelen 10 (Opzegging door Ikganaarbali), 11 (Wijziging door Ikganaarbali), 12 (Aansprakelijkheid en beperking aansprakelijkheid Ikganaarbali) en 13 (Overmacht) zijn niet van toepassing.

 

Artikel 5. Informatie van Ikganaarbali

 

5.1. Ikganaarbali zal de reiziger algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten en visa verstrekken. De reiziger is zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd. De reiziger is zelf verantwoordelijk om informatie in te winnen over eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied.

 

5.2. Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt dit met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening.

 

5.3. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort, de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, (internationaal) rijbewijs en groene kaart.

 

5.4.a De reisbegeleiding op Ikganaarbali reizen is/zijn een door Ikganaarbali benoemd(e) perso(o)n(en) en die op zich heeft/hebben genomen een reis te organiseren en/of te leiden. Hierbij is de medewerking van alle deelnemende reizigers een vereiste. De reisbegeleider is bevoegd, indien nodig in overleg met het management van Ikganaarbali, in geval van problemen, ter plaatse die maatregelen te nemen die hij/zij voor het verloop van de reis en het belang van de deelnemers noodzakelijk acht.

 

5.4.b. De reiziger is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede reisuitvoering van Ikganaarbali c.q. de reisbegeleiders op te volgen. De reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet nakoming van deze verplichting.

 

Artikel 6. Reisbescheiden en benodigde reisdocumenten reiziger

 

6.1. Ikganaarbali stuurt digitaal of per post de benodigde reisbescheiden uiterlijk 7 dagen voor de vertrekdatum. De reisbescheiden bevatten o.a. vertrek- en aankomsttijden, deelnemerslijst van de groepsreis, vluchttijden en algemene informatie. De reisbescheiden worden alleen gestuurd naar de hoofdboeker.

 

6.2. Indien de reiziger uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij Ikganaarbali.

 

6.3. Ingeval een reis wordt geboekt binnen 10 dagen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf geeft Ikganaarbali aan wanneer en op welke wijze de benodigde reisbescheiden in het bezit van de reiziger worden gesteld.

 

6.4. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart. Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening, tenzij Ikganaarbali heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan hem kan worden toegerekend, of als Ikganaarbali tekort is geschoten in zijn informatieplicht van artikel 5 lid 1 (Informatie van Ikganaarbali).

 

Artikel 7. Wijziging en verzoek door de reiziger

 

7.1. Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan verzoeken. De wijziging of het verzoek wordt indien mogelijk doorgevoerd door Ikganaarbali. Hiervoor geldt de voorwaarde dat de reiziger de eventuele gewijzigde reissom voldoet. Bovendien is de reiziger gehouden de wijzigingskosten à 50 euro en eventuele communicatiekosten te voldoen, tenzij anders overlegd. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. De wijzigingen worden voor zover mogelijk aangebracht en in dat geval door Ikganaarbali bevestigd.

 

7.2. Afwijzing zal met redenen aan de reiziger worden meegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval is artikel 9 (Annulering door de reiziger) van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.

 

Artikel 8. Vervangend persoon

 

8.1. Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

–     de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en

–     het verzoek wordt uiterlijk 10 dagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en

–     de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze vervanging.

 

8.2. De hoofdboeker, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Ikganaarbali voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de in artikel 7 lid 1 bedoelde wijzigings- en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging, zoals de kosten voor de naamswijziging van het vliegticket.

 

Artikel 9. Annulering door de reiziger

 

9.1 Standaard Annuleringskosten

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd is de reiziger, naast de verschuldigde administratiekosten van € 27,50,  eventuele reserveringskosten en de kosten voor een eventuele annuleringsverzekering, annuleringskosten verschuldigd aan Ikganaarbali. De datum waarop het verzoek tot annulering officieel bij Ikganaarbali bekend is, is bepalend. De verklaring dat de reiziger wil annuleren dient om deze reden telefonisch of per e-mail te gebeuren.

 

De annuleringskosten zijn als volgt:

– bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;

– bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;

– bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;

– bij annulering vanaf de 21ste kalenderdag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;

– bij annulering vanaf de 14de kalenderdag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;

– bij annulering vanaf de 5de kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;

– bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

 

9.2. Afwijkende annuleringskosten

9.2.a. Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen.

 

9.2.b. Binnen een reisovereenkomst kunnen boekingen van bepaalde accommodaties, hotels, excursies, cruises, vervoer per boot, bus, vluchten en dergelijke afwijken van het bepaalde in artikel 3 (Betaling) en

artikel 9.1. (Standaard annuleringskosten). Deze afwijkende bepalingen worden vooraf aan de reiziger kenbaar gemaakt.

 

9.2.c. Bij vluchten zijn de volgende afwijkende annuleringsbepalingen van toepassing: 100% wijzigings-/annuleringskosten voor het vliegvervoer zodra de tickets zijn aangevraagd/uitgegeven.

Kosten voor extra (ruim)bagage en stoelreservering zijn non-refundable; in geval van annulering worden deze kosten niet aan de reiziger terugbetaald.

 

9.2.d. Voor dagarrangementen (uitstapjes, musea, musicals e.d.) gelden afwijkende annuleringsvoorwaarden. Deze worden vermeld in de reisinformatie.

 

9.3. Deelannulering

9.3.a. Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn overeenkomst voor een gezamenlijk geboekte reis en/of een gezamenlijk geboekt verblijf in een accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd.

 

9.3.b.Voor de resterende reiziger(s) wordt indien nodig een passend wijzigingsvoorstel gedaan. Voor een eventueel hieruit voortvloeiende gewijzigde reissom gelden de normale betalingsvoorwaarden zoals genoemd in artikel 3 (Betaling).

 

9.4. Buiten kantooruren

Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

 

9.5. Vervangend persoon

In geval geen annulering plaatsvindt, maar de reiziger voor in-de-plaatsstelling kiest, is artikel 8 (Vervangend persoon) van toepassing.

 

9.6. Annuleringsfactuur en afhandeling schade

Bij annulering ontvangt de reiziger een annuleringsfactuur van Ikganaarbali. De reiziger betaalt de annuleringsfactuur binnen 5 dagen na dagtekening van de factuur.

Alleen indien de reiziger een annuleringsverzekering heeft afgesloten en de reden van annulering  onder de voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij valt, heeft de reiziger recht op (gedeeltelijke) teruggave van de reissom. De afhandeling van de schade vindt plaats door de verzekeringsmaatschappij. Ikganaarbali is hiervoor niet aansprakelijk.

De reiziger dient de annuleringsfactuur in elk geval te betalen aan Ikganaarbali, ongeacht of de reiziger wel of geen recht heeft op (gedeeltelijke) teruggave van de reissom van de verzekeringsmaatschappij.

 

Artikel 10. Opzegging door Ikganaarbali

 

10.1. Ikganaarbali heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden.

 

10.2. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Ikganaarbali aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

 

10.3.a. Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.

 

10.3.b. Indien de oorzaak van de opzegging aan Ikganaarbali kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Ikganaarbali. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 12 (Aansprakelijkheid en beperking van aansprakelijkheid) en artikel 13 (Overmacht).

 

10.3.c. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de reiziger noch aan Ikganaarbali kan worden toegekend, dragen beide partijen hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 14 (Hulp en bijstand).

 

Artikel 11. Wijziging door Ikganaarbali

 

11.1.a. Ikganaarbali heeft het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden als nader omschreven in artikel 10 lid 2. Ikganaarbali deelt de wijziging zo spoedig mogelijk aan de reiziger mee, nadat Ikganaarbali van de wijziging op de hoogte is gesteld.

 

11.1.b. Indien de wijzigingen voor de aanvang van de reis bekend zijn, zal de reiziger hiervan op de hoogte worden gesteld. Tijdens de reis zal een wijziging door de reisbegeleiding aan de reizigers worden bekend gemaakt

 

11.2.a. In geval van wijziging doet Ikganaarbali de reiziger indien mogelijk een alternatief aanbod. Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moeten blijken:

 

– de situering van de accommodatie in de plaats van bestemming;

– de aard en klasse van de accommodatie;

– de faciliteiten die de accommodatie verder biedt.

 

Bij de hier bedoelde beoordeling moet rekening worden gehouden met:

– de aan Ikganaarbali bekendgemaakte en door hem schriftelijk bevestigde bijzondere eigenschappen of omstandigheden van de betrokken reiziger(s) die door de reiziger(s) als van wezenlijk belang zijn opgegeven.

 

11.3.a. De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of alternatief aanbod ingevolge de vorige leden af te wijzen, moet dit binnen 72 uur (3 werkdagen) na ontvangst van het bericht over de wijziging of van het alternatieve aanbod kenbaar maken. Vanaf 10 dagen voor de aankomstdatum van het eerste verblijf geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag).

 

11.3.b. In dat geval heeft Ikganaarbali het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Hij moet – op straffe van verval – van dit recht gebruik maken binnen 72 uur (3 werkdagen) na ontvangst van de afwijzing door de reiziger. Vanaf 10 dagen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag).

 

De reiziger heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom (of, indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan) binnen 2 weken, onverminderd zijn eventuele recht op schadevergoeding als bedoeld in lid 4.

 

11.4.a. Indien de oorzaak van de wijziging aan Ikganaarbali kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade van de reiziger voor rekening van Ikganaarbali. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 12 (Aansprakelijkheid/beperking van aansprakelijkheid) en artikel 13 (Overmacht).

 

11.4.b. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.

 

11.4.c. Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de reiziger noch aan Ikganaarbali kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 14 (Hulp en bijstand).

 

11.5. Indien na aanvang van de overeengekomen reis een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet kan worden verleend, zorgt Ikganaarbali ervoor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op continuering van de reis. Indien dergelijke regelingen niet mogelijk zijn, verstrekt Ikganaarbali de reizigers indien nodig een gelijkwaardig vervoermiddel dat hen terug brengt naar de plaats van vertrek dan wel een andere met de reiziger(s) overeengekomen plaats van terugkeer.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid en beperking aansprakelijkheid Ikganaarbali

 

12.1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 10 (Opzegging door Ikganaarbali) en 11 (Wijziging Ikganaarbali) is Ikganaarbali verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

 

12.2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen ter plaatse als bedoeld in artikel 17 lid 1.

 

12.3. Recht op de aansprakelijkheidssom heeft de reiziger alleen indien de reis niet in overeenstemming met het aangeleverde programma wordt uitgevoerd, tenzij de tekortkoming niet is toe te rekenen aan Ikganaarbali noch aan de persoon van wiens hulp bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik gemaakt is, omdat:

 

12.3.a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger; of

 

12.3.b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of

 

12.3.c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die Ikganaarbali of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of

 

12.3.d. De tekortkoming in de uitvoering van het arrangement te wijten is aan onvoorziene omstandigheden en Ikganaarbali hierdoor verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Als onvoorziene omstandigheden kunnen onder meer gelden: stakingen, werkonderbreking, verlies van voorraad bij leveranciers, import- en exportverboden en brand; of

 

12.3.e. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in

artikel 13.

 

12.4. Indien bv. een cruise of ander programma-onderdeel (voorstelling, bijeenkomst, excursie) onderdeel is van de overeenkomst en de reiziger niet of niet tijdig de vertrekhaven of het betreffende programma-onderdeel kan bereiken doordat het vervoer per vliegtuig, bus, trein, e.d. naar de vertrekhaven geen doorgang kan vinden ten gevolge van extreme weersomstandigheden en/of overheidsmaatregelen die de vlucht of het vervoer onmogelijk maken, komt dit in afwijking van lid 3 voor risico van de reiziger. De reiziger blijft in dat geval de volledige reissom verschuldigd.

 

12.5. Indien Ikganaarbali jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom per persoon. Deze maximale aansprakelijkheidssom geldt voor de betreffende reis.

 

12.6. Ikganaarbali aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden, noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie. Ikganaarbali draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

 

12.7. Ikganaarbali is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van door haar ingeschakelde derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk worden bevestigd door Ikganaarbali.

 

12.8. Door Ikganaarbali ingeschakelde derden hebben niet de functie van vertegenwoordiger van Ikganaarbali. Derden hebben niet de bevoegdheid om claims aan te nemen en rechtsbindende verklaringen af te geven en/of te ontvangen.

 

12.9. Ikganaarbali aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waartegen de reiziger(s) is/zijn verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering), alsmede aansprakelijkheid voor schade die de opdrachtgever lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen), worden uitgesloten.

 

12.10. Ikganaarbali kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel of schade, delicten of diefstal en verlies van eigendommen van de reiziger(s).

 

12.11. Ikganaarbali is niet aansprakelijk voor handelingen en/of gedragingen van de reiziger(s) en overige reizigers.

 

12.12. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van gelden ook ten behoeve van werknemers van Ikganaarbali en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

 

12.13. Elke aansprakelijkheid van Ikganaarbali vervalt door het verloop van één maand, te rekenen vanaf het moment van het ontstaan van de schade.

 

12.14. Ingeval op een in de reis begrepen dienst een Verdrag van toepassing is dat een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van Ikganaarbali dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt.

 

Artikel 13. Overmacht

 

13.1. Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

 

13.2. Ikganaarbali heeft het recht om de uitvoering van de reis op te schorten of de overeenkomst door middel van een schriftelijke mededeling te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding jegens reiziger gehouden te zijn, ingeval Ikganaarbali door overmacht wordt verhinderd de reis geheel of gedeeltelijk uit te voeren.

 

Artikel 14. Hulp en bijstand

 

14.1.a. Ikganaarbali of de dienstverlener ter plaatse is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van Ikganaarbali, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig artikel 12 lid 3 is toe te rekenen.

 

14.1.b. Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is Ikganaarbali tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger.

 

14.2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan Ikganaarbali zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor Ikganaarbali bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht; voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringskosten.

 

Artikel 15. Verplichtingen van de reiziger

 

15.1. De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Ikganaarbali ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

 

15.2.a. De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Ikganaarbali van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen.

 

15.2.b. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voor zover de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend.

 

15.3. De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht als nader omschreven in artikel 17 lid 1 (Klachten) te voldoen.

 

Artikel 16. Rente en incassokosten

 

Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd voor iedere maand of gedeelte daarvan waarmee de betalingstermijn is overschreden. Voorts is opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de door Ikganaarbali eventuele gemaakte incassokosten.

 

Artikel 17. Klachten

 

17.1.a. Een tekortkoming in de uitvoering van de reis/overeenkomst dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet de reiziger zich (in deze volgorde) melden bij 1. de reisbegeleiding van Ikganaarbali ter plaatse 2. de betrokken dienstverlener. Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet deze in ieder geval onverwijld worden gemeld bij het kantoor van Ikganaarbali.

 

17.1.b. Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, zorgt Ikganaarbali voor een adequate mogelijkheid om deze in de vorm van een klacht schriftelijk wijze vast te leggen (klachtrapport).17.1.c. Ikganaarbali zorgt voor informatie in de reisbescheiden inzake de ter plaatse te volgen procedure, de contactgegevens en bereikbaarheid van betrokkenen.

 

17.1.d. Indien de reiziger niet aan de meldingsplicht en klachtrapportage heeft voldaan en de dienstverlener of Ikganaarbali daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.

 

17.2.a. Als een klacht niet bevredigend is opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis of de genoten dienst of na de oorspronkelijke aankomstdatum van het eerste verblijf schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Ikganaarbali. De reiziger voegt daar een kopie van het klachtrapport bij.

 

17.2.b. Als de klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze binnen 8 dagen na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij Ikganaarbali te worden ingediend.

 

17.2.c. Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, hoeft deze door Ikganaarbali niet in behandeling te worden genomen, tenzij de reiziger hierover redelijkerwijs geen verwijt treft. Ikganaarbali geeft de reiziger hierover schriftelijk of langs elektronische weg bericht.

 

17.2.d. Bij het niet tijdig indienen van de klacht vervallen alle vorderingsrechten van de reiziger op grond van deze overeenkomst.

 

17.2.e. Ikganaarbali zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.

 

Artikel 18. Geschillen

 

18.1. Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze reisvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

 

18.2. De beslissing van alle geschillen die voortvloeien uit de onder deze voorwaarden genoemde verbintenissen zijn met uitsluiting van iedere andere rechter opgedragen aan de bevoegde rechter in Assen.

 

18.3. Als een klacht niet tijdig tot tevredenheid is opgelost of als ter zake geen genoegdoening is verschaft, heeft de reiziger het recht zich tot de bevoegde rechter te wenden. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen, tenzij op grond van dwingende regels een andere rechter bevoegd is.

 

18.4. Alle vorderingsrechten vervallen één jaar na afloop van de reis (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum).

 

Artikel 19. Verzekeringen

 

Bij de boeking bij Ikganaarbali zijn geen verzekeringen automatisch inbegrepen. Wel is het verplicht om een reisverzekering te hebben.